ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประมวลผลล่าสุด 26 มิถุนายน 2019

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2562

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A3330114,413241,595.492.111.60
S555082,347116,336.221.411.20
M1333029,85333,954.391.141.00
M2887152,72848,109.430.910.80
F1997231,03022,240.230.720.60
F268684028140,57790,020.380.640.60
F322111,329705.320.530.60

ปีงบประมาณ 2562

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,122114,413547,591540,825109.89000.0024,37262,72511.4221,45771,39113.0068,584414,90175.57
S1,98382,367356,989348,39887.5420690.0224,58161,06917.0919,36067,28818.8438,406228,81764.05
M165229,859120,413115,20883.356320.0310,41827,99923.227,39227,13322.5012,04365,42754.26
M287453,014195,247188,52092.042861,0650.5421,65651,86326.4917,00259,03930.1514,07083,81942.81
F159431,485111,736108,27784.164551,8711.6714,60434,88531.1010,59140,50036.105,83534,92831.13
F22,509140,990418,221410,59872.484131,2590.3070,479152,35736.2350,402171,29940.7319,69695,66622.75
F3201,3323,2403,14474.153200.617731,61449.464471,29139.5610933810.36
ระบบรายงานข้อมูล CMI วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา
โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่