ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประมวลผลล่าสุด 19 เมษายน 2019

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2562

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A333084,881178,661.522.11.60
S555059,97484,155.481.41.20
M1333017,90620,241.891.131.00
M2886238,00634,252.000.90.80
F1997220,52414,811.230.720.60
F268684127100,07364,181.280.640.60
F32211881461.270.520.60

ปีงบประมาณ 2562

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,12284,881408,004403,091111.13000.0018,18147,15011.5315,88253,11212.9850,818308,78175.49
S1,98359,990261,656255,25088.5616560.0217,77044,60617.0414,24349,49418.9027,961167,67764.04
M165217,90971,92268,38385.273140.026,27717,12023.774,43516,13822.417,19438,74153.80
M287438,192140,500135,53693.841867190.5115,76037,96926.9512,24943,07830.579,99759,13441.97
F159420,91173,35370,79782.663871,3221.799,71223,14231.426,93726,35635.783,87522,84531.01
F22,509100,456297,654292,29372.343831,2490.4250,134108,39536.2235,917121,65040.6414,02268,01522.72
F3208822,1782,10669.74120.095211,16152.9429083638.12701948.85
ระบบรายงานข้อมูล CMI วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา
โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่