ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประมวลผลล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2019

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2562

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A333050,713106,587.332.11.60
S555038,42053,532.871.391.20
M1333013,33815,035.631.131.00
M2886224,84422,267.750.90.80
F1997214,39410,350.000.720.60
F26866372964,56241,492.660.640.60
F32211521271.540.520.60

ปีงบประมาณ 2562

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,12250,714244,366240,898110.19120.0010,70728,00211.439,71631,83313.0030,290185,08675.57
S1,98338,426167,255163,03588.486110.0111,51228,56317.079,15431,44918.7917,754107,34864.14
M165213,34153,93851,04385.09360.014,75013,18824.423,19211,66321.605,39629,14153.97
M287425,11492,88689,45692.972708770.9410,53625,62627.517,68327,61329.646,62539,04441.91
F159414,54951,33249,49983.301556081.186,78416,31031.654,89818,66436.222,71215,95230.95
F22,50965,260193,376189,83170.723251,0060.5232,49370,28336.1523,23978,36140.309,20344,79523.04
F3205221,3471,30971.14120.1531473153.9116751037.61401138.33
ระบบรายงานข้อมูล CMI วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา
โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่