ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประมวลผลล่าสุด 9 ธันวาคม 2018

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2561

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A3330180,313368,336.332.041.60
S5550147,161205,020.931.391.20
M1333051,57057,742.401.121.00
M2994585,46073,606.600.860.80
F1887145,79332,823.800.720.60
F268684919225,475145,039.330.640.60
F322111,888994.010.530.60

ปีงบประมาณ 2561

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,122180,314846,682835,506107.87110.0037,63297,73011.5135,411116,00213.67107,270635,08074.82
S1,983147,162650,377635,60487.82140.0043,468109,27616.7935,829126,78119.4867,864414,77863.73
M165251,573212,408204,72086.02340.0018,19947,04222.1113,47747,70722.4219,894118,01955.47
M291085,691311,075300,66290.522317990.2637,83189,37928.6426,28497,00331.0821,345124,94540.03
F152646,292163,966158,53782.584992,1411.3021,74551,84131.4715,33058,81635.708,71851,95831.54
F22,492226,136672,849660,38472.686612,2650.33113,573248,57836.7379,654268,16939.6232,248157,79423.31
F3201,8884,5774,45561.03000.001,1212,18347.366181,77338.4714965314.17
ระบบรายงานข้อมูล CMI วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา
โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่