ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประมวลผลล่าสุด 22 สิงหาคม 2019

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2562

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A3330163,820347,103.412.121.60
S5550111,270157,064.851.411.20
M1333038,02842,978.501.131.00
M2887167,35761,558.150.910.80
F1998142,28730,805.290.730.60
F268684226179,046114,948.990.640.60
F322111,894996.660.530.60

ปีงบประมาณ 2562

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,110164,161776,679767,871119.713412,9390.3831,32680,19810.3032,544103,13613.2599,950592,39776.08
S1,983111,311483,021471,74187.14411480.0332,98881,33516.8326,06790,71818.7752,215311,16264.37
M165238,034153,257147,03582.616320.0213,30535,58223.189,35534,45622.4515,36883,43754.35
M287467,386247,550239,27992.64291220.0527,77166,73226.8821,57374,47730.0018,013106,90543.07
F159442,821153,058148,31683.855342,4581.6019,54846,56030.3014,54855,18735.918,19149,46532.19
F22,509179,361530,946521,62872.493159100.1790,108195,18236.5563,636215,05940.2825,302122,81323.00
F3201,8984,7524,56479.104210.441,1292,37849.636021,79537.4716359712.46
ระบบรายงานข้อมูล CMI วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา
โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่