ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประมวลผลล่าสุด 21 ตุลาคม 2019

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2562

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A3330175,137370,378.602.111.60
S5550133,702188,750.461.411.20
M1333046,15052,179.551.131.00
M2886277,91571,823.770.920.80
F1998149,46936,144.670.730.60
F268684226214,475138,008.710.640.60
F322112,3821,297.820.540.60

ปีงบประมาณ 2562

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,110175,137831,233821,071109.86000.0036,88094,34311.3233,251108,22812.99105,006630,77975.69
S1,983133,752579,072565,61287.19501620.0339,15296,36216.6331,656109,01418.8162,894373,94264.53
M165246,179187,155179,93283.06291200.0616,00543,23523.0711,68042,36822.6018,465101,70654.26
M287478,938292,925283,14193.94291220.0432,77479,21026.9724,62885,53629.1221,507128,84843.87
F159450,121177,121171,64684.982901,6930.9523,33555,61831.2816,65762,23435.009,83958,26532.77
F22,509217,304642,226631,09373.023389940.15109,885239,03037.0176,386257,72739.9030,695148,12122.93
F3202,5056,4056,28686.11000.001,4182,97246.038372,52739.1425095714.82
ระบบรายงานข้อมูล CMI วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา
โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่