ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประมวลผลล่าสุด 16 พฤศจิกายน 2019

ทีมพัฒนา

ทีมพัฒนาระบบ CMI เขต 1
มณเทียร ปุณวัตร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(โรงพยาบาลนครพิงค์)
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
ทีมพัฒนาระบบ CMI เขต 1
ชัชวาลย์ บุญเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(โรงพยาบาลนครพิงค์)
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
ทีมพัฒนาระบบ CMI เขต 1
นคร ธรรมโท๊ะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)
บริหารและจัดการระบบฐานข้อมูล Database Administrator
ทีมพัฒนาระบบ CMI เขต 1
มานพ บุญจำเนียร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง)
พัฒนาระบบ
Web Developer
ทีมพัฒนาระบบ CMI เขต 1
วีระวัฒน์ ใจอินผล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(โรงพยาบาลจอมทอง)
ที่ปรึกษาและออกแบบระบบ
Advisor
ทีมพัฒนาระบบ CMI เขต 1
เกษมศักดิ์ สิงห์ต๊ะแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1)
ผู้ประสานงาน
Coordinator
ระบบรายงานข้อมูล CMI วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา
โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่