ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประมวลผลล่าสุด 16 พฤศจิกายน 2019

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2562

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A3330181,191384,751.252.121.60
S5550150,304212,567.021.411.20
M1333050,70757,471.981.131.00
M2886283,43676,541.220.920.80
F1998153,64039,066.800.730.60
F268684226229,360147,252.430.640.60
F322112,5051,384.870.550.60

ปีงบประมาณ 2562

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,110181,192856,945846,146109.87120.0038,03197,30911.3334,274110,68112.88108,886651,09875.79
S1,983150,366650,819635,44887.79621950.0343,982108,54816.6735,644122,69818.8470,678419,82564.46
M165250,736206,386198,39283.36291200.0617,56247,22622.8512,74646,22322.3620,399113,13554.73
M287483,519308,660298,37593.53832880.0934,87284,50327.3025,68789,59228.9522,877135,10743.65
F159453,995190,990185,16685.403551,9451.0125,17260,15831.3817,97467,07734.9910,49462,55032.62
F22,509229,725681,583670,01073.313651,1260.16116,588255,11537.2280,219272,11139.7032,553157,07322.92
F3202,5056,4056,28686.11000.001,4182,97246.038372,52739.1425095714.82
ระบบรายงานข้อมูล CMI วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา
โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่