โปรแกรม webservice

ลำดับ รายการ วันเดือนปี
8 Update ล่าสุด 2018-04-02

คู่มือการบันทึกตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับ Hosxp/Hosxp_pcu

ลำดับ รายการ แหล่งข้อมูล
10 1) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปีมีค่าดัชนีมวลกาย ปกติ HDC
12 2) ร้อยละของ Healthy Ageing HDC
19 3) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วย ความดันโลหิตสูง HDC
26 1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ HDC
27 2) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) HDC
28 3) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง HDC
3 3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย HDC
30 1) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง HDC
31 1) อัตราตายทารกแรกเกิด HDC
33 1) ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก HDC
36 1)  อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired HDC
37 2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture HDC
4 4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน และส่วนสูง เฉลี่ยที่อายุ 5 ปี HDC
43 1) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR HDC
6 2) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน HDC
8 4) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) HDC