ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข(ฐานข้อมูลจากระบบ HDC) ปีงบประมาณ 2560

No. รายการตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน
3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย >= 80.00 79.40
3.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่สงสัยพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการตรวจยืนยันและมีพัฒนาการสมวัย >= 80.00 90.14
4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน >= 51.00 48.10
4.1 - เด็กอายุ 0-5 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ชาย >= 113.00 110.61
4.2 - เด็กอายุ 0-5 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หญิง >= 112.00 109.61
6 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน > 60.00 67.62
6.1 - ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะผอม 0.00 4.32
6.2 - ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 10.09
6.3 - ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตี้ย 4.08
6.5 - เด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี ชาย >= 113.00 150.13
6.6 - เด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี หญิง >= 113.00 150.62
8 ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) > 52.00 100.00
13 ร้อยละของ Healthy Ageing 97.22
20.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ <= 258.00 3.74
23 ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป <= 18.00 1.11
32.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ >= 40.00 27.49
32.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมได้ >= 40.00 22.45
33 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) >= 80.00 10.42
35 อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง < 130.00 39.69
49 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ 65.00 72.05