ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข(ฐานข้อมูลจากระบบ HDC) ปีงบประมาณ 2561

No. รายการตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน
3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย >= 80.00 93.98
3.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่สงสัยพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการตรวจยืนยันและมีพัฒนาการสมวัย >= 80.00 94.04
4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน >= 51.00 47.23
4.1 - เด็กอายุ 0-5 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ชาย >= 113.00 109.76
4.2 - เด็กอายุ 0-5 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หญิง >= 112.00 109.08
67 ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 0.00 0.00
6 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน > 60.00 62.83
6.1 - ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะผอม 0.00 4.04
6.2 - ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 11.65
6.3 - ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตี้ย 6.98
6.5 - เด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี ชาย >= 113.00 148.49
6.6 - เด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี หญิง >= 113.00 150.09
8 ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) > 52.00 88.11
9.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี >= 42.00 6.48
10 ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ >= 54.00 46.81
12 ร้อยละของ Healthy Ageing 97.01
18 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี <= 5.00 0.00
19 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ <= 258.00 1.44
33 สัดส่วนการให้บริการแพทย์แผนไทย <= 5.00 31.31
34 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ <= 5.00 81.74
26.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ >= 40.00 17.59
26.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมได้ >= 40.00 11.79
27 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) >= 80.00 73.17
28 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < 7.00 7.13
43 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ 65.00 64.57
50 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) = 80.00 0.00
31 อัตราตายทารกแรกเกิด 0.00 0.00